Samenleving

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Samenleving

Zowel voor onze jeugd als ouderen, is het belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. Deze activiteiten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn. Dit is goed voor de vitaliteit van jong en oud. Mocht er hulp nodig zijn om wat voor reden ook, en in welke vorm, dan moet dit laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn. Elke inwoner van onze gemeente heeft immers recht op een kwalitatief zo goed mogelijk leven en dient hiervoor de ondersteuning van de overheid te krijgen.

Zorg: Seniorenbeleid

Voor Groen Gilze Rijen hangt seniorenbeleid samen met leefbaarheid, bewegen, wonen en gezondheid. Als milieupartij hebben we vooral ingezet op het voorkomen van bedreigingen op het terrein van de gezondheid in onze directe leefomgeving. Dat betekende dat wij graag zien dat intensieve landbouw in de nabijheid van woningen teruggedrongen wordt, zodat daardoor fijnstof, CO2-uitstoot en stikstof zal afnemen. In grotere concentraties zijn deze stoffen schadelijk voor de mens. Dat biomassacentrales en mestfabrieken niet gevestigd worden binnen de grenzen van onze gemeente. Dat wij streven naar het ontwikkelen van een Deltaplan bomen. Vandaar dat wij de aandacht richten op natuur, milieu en economie.

Gilze en Rijen bestaat uit vier dorpen die elk een eigen karakter hebben. In het seniorenbeleid dient daarom in onze ogen in hoge mate sprake te zijn van diversiteit in aanpak. Wie enkel kijkt naar de locaties waar senioren samenkomen, ziet al dat er grote verschillen zijn. Het gemeentelijk beleid is qua vestigingsvoorwaarden niet eenduidig geweest. Wij vinden bijvoorbeeld dat de Boodschap weer een gemeentelijk cultureel centrum dient te worden.

Een paar concrete punten voor politieke invulling Seniorenbeleid:

Stimuleren van sociaal beschermd wonen.

 • Veel meer maatwerk introduceren.
 • Keuze van locatie is belangrijk: in de buurt van faciliteiten.
 • Differentiëren van woonvormen.
 • Aansluiten bij de eigen woonbehoeften van iedere gemeenschap.
 • Gelijkgestemden bij elkaar brengen.
 • Eenpersoonsregeling: een politiek moeilijke keuze.

Zorg: Wmo en Jeugdzorg

Wij zien de noodzaak van de juiste inzet van gekwalificeerde specialisten én de inzet van coördinerende functionarissen. Teveel burgers die met hun gezinnen in ‘zwaar weer verkeren’ vallen nu qua zorgaanbod tussen de wal en het schip. Overzicht, korte lijnen en controle! Belangrijk is dat er een zo divers mogelijk aanbod is, ook van gespecialiseerde kleine zorgaanbieders. Mocht besloten worden aan te haken bij het inkoopbeleid van de “Hart van Brabant” gemeentes, dan is het raadzaam om te kijken of bundeling van de kleine zorgaanbieders mogelijk is. Kleine zorgaanbieders hebben minder overheadkosten dan grote aanbieders en kunnen daardoor goedkoper werken.

 • WMO: Regie in eigen hand en uitvoering door eigen ambtelijke organisatie doen. Alleen waar noodzakelijk is, meedoen aan gemeenschappelijke regelingen, anders niet. Dit is de enige manier om de controle te houden over de uitvoering en kosten mbt de WMO.
 • Jeugdzorg: Regie in eigen hand en uitvoering door eigen ambtelijke organisatie doen. Zware zorg altijd uitbesteden. Alleen waar noodzakelijk is, meedoen aan gemeenschappelijke regelingen, anders niet. Dit is de enige manier om de controle te houden over de uitvoering en kosten mbt de Jeugdzorg
 • Meer activiteiten zowel binnen als buiten voor jong en oud. Deze activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Hulpbehoevenden hebben recht op ondersteuning van de overheid.
 • Jongeren moeten mee kunnen doen in de maatschappij, zoals sporten en culturele activiteiten. Ze verdienen een eigen plek om te verblijven. (Niet in een open zeecontainer).

 

Onderwijs

 • Structureel onderhoud met alle scholen.
 • Dashboard hoe scholen er voor staan, voor wat betreft: kwaliteit onderwijs, ontwikkeling en financiën
 • Laaggeletterdheid aanpakken. Dit is belangrijk voor deelname aan de maatschappij.
 • Verhogen van digitale vaardigheden.

Cultuur

In verhouding tot de culturele centra van Gilze, Molenschot en Hulten loopt het bij De Boodschap te Rijen steeds stroever. Een cultureel centrum hoort een plek te zijn waar verenigingen en clubs worden gefaciliteerd in plaats van weggejaagd. Daarom dient De Boodschap weer een gemeentelijke instelling te worden en te functioneren als de huiskamer van het dorp. Het heeft onze voorkeur wanneer alle centra gemeentelijk eigendom worden. Zo voorkom je dat de centra te commercieel worden. Laagdrempelig en voor iedereen.

 

  • Herijking van de culturele centra waarbij het advies uit het rapport van BMC van juli 2019 ten volle in uitvoering wordt gebracht, inclusief het in eigendom nemen van De Boodschap.
  • Verantwoording en zeggenschap terugnemen over de culturele centra.
  • Meer geld ter beschikking stellen voor cultuur, dans en muziek.
  • Inrichting van buurthuizen.

Sport

 • (Sport)Verenigingen vervullen een sociaal maatschappelijke taak en dienen op dat punt meer erkenning te krijgen. Sport levert meer op dan alleen een gezond lichaam; het zorgt voor gezondheid, sociale cohesie en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen.
 • Periodiek onderhoud met de sportclubs en verenigingen.
 • Wij willen een goed sportbeleidsplan dat is samengesteld en akkoord bevonden door alle sportverenigingen.
 • Goed en periodiek onderhoud van de sportparken.
 • Duurzaam maken van alle sportparken.
 • Sport toegankelijk maken voor iedereen.
 • Ondersteuning die nodig is om de vereniging gezond te maken en houden. Dit is maatwerk en vormvrij.
 • Loods voor zelfbouwers van carnavalwagens.

Hits: 721