Commentaar en vooruitblik op de perspectiefnota 2022
 

Het college geeft nu – juli 2021 - de prioriteiten aan waarop straks de begroting gebaseerd wordt. Als we naar de grote vragen en opgaven kijken – klimaatverandering, warmtetransitie, economische vergroening, stikstofbeleid, woningbouw - , allemaal thema’s waarmee ook Gilze en Rijen te maken krijgt, heeft deze coalitie de afgelopen jaren alleen maar plannen gemaakt waar het merendeel van onze inwoners niets aan heeft.

Neem duurzaamheid, dat heeft minituintjes in de Hoofdstraat opgeleverd, waar bewoners zich afvragen wat dat voor de voetgangers betekent: weggegooid geld, verslechtering van de trottoirs en allerminst verfraaiing, om een paar reacties van bewoners weer te geven.

Neem het Schoneluchtakkoord, daar hebben we enkele financiële peanuts voor over, het merendeel van de doelstellingen kunnen we niet waarmaken.

Neem de Regionale Energie en Klimaatstrategie (Reks) de inbreng van Gilze en Rijen, is van nul en generlei waarde geweest, geen enkele ambitie te bespeuren, foute tabellen met verkeerde cijfers.

Drie voorbeelden waar vier wethouders hun handtekening onder gezet hebben, zonder zich af te vragen wat bewoners eigenlijk voor hun dorp willen. En de coalitiepartijen hebben er zich met een Jantje-van-Leiden afgemaakt.

Wat heeft deze coalitie aan perspectief te bieden?

In onze visie is deze laatste perspectiefnota nauwelijks op de toekomst gericht. Het is een doekje voor het bloeden omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, en de coalitie in de gaten krijgt dat ze totaal niet waargemaakt hebben wat ze in 2018 beloofd hadden.

De bestuurlijke energie is gaan zitten in een doelloos ABG-project. In plaats dat de gemeente zijn energie steekt in de versterking van Gilze en Rijen, ‘subsidiëren’ we de twee partners Baarle-Nassau, en Alphen-Chaam die zelfs intern niet bij elkaar horen. De ene kijkt constant naar de Belgische evenknie en de andere kent verschillende oriëntaties, te weten Tilburg en Breda.

Al de miljoenen die in die gemeenschappelijke regeling gestoken zijn, vinden wij geld dat onttrokken is aan het welzijn van Gilze en Rijen. De vele rapporten, de zogenaamde adviseurs, ze kunnen niet eens een volwaardig scenario schetsen. Huisvesting als speeltje inbrengen, om elkaar bezig te houden, en ook hier – Audax-huisvesting - wilde men miljoenen in steken, terwijl het zicht op een artikel-12 gemeente-status worden steeds scherper in zicht komt, dat wil zeggen dat we in feite bankroet gaan.

We hadden 10 jaar geleden nog een reservepotje van 60 a 70 miljoen euro, en nu een armzalige 7 miljoen. En het potverteren is nog niet gestopt: een Spoorzoneproject dat nog niet begonnen is, duikt nu al in de financiële mineur. Iedereen in het dorp Rijen vraagt zich af: wie heeft dit bedacht? Zijn ze gek geworden?

Heeft deze coalitie dan in alles de plank misgeslagen? Nee, ze hebben de Hoofdstraat, zoals gezegd, versierd met minituintjes als vorm van verduurzaming. Het Schone Luchtakkoord met 3 punten van de 16 ondersteunt, en een miljoen euro gestoken in een zieltogende culturele Boodschap.

Ze hebben een klap gegeven op een oud centrumplan, dat moeten we ze nageven. Vier wethouders hebben er onderling voor gezorgd dat er een stortvloed van projecten tegelijkertijd over Gilze en Rijen uitgestrooid is. Zelfs zo inefficiënt dat twee wethouders tegelijkertijd sporthallen aan het bouwen zijn. Over economische effectiviteit gesproken!

We weten nu al dat de volgende coalitie geen cent te makken heeft. Zij moeten de OZB straks met 30% verhogen om de sluipende verhogingen van de kapitaallasten een halt toe roepen. En waar echt geld voor nodig is, wordt voor zich uit geschoven. Coalitie en vier wethouders zijn verantwoordelijk voor het komende financiële debacle.

Wat zou deze Perspectiefnota wel hebben moeten bieden?

  • 1. Groen Gilze Rijen vindt dat het klimaat meer financiële aandacht moet krijgen, de inbreng in de Reks een stevige onderbouwing nodig heeft, biomassa moet verdwijnen, de agrofood-industrie uit het Broek gesaneerd dient te worden.
    • De gemeenschappelijke regeling van het ABG afgebouwd dient te worden. Het gemeentehuis gerespecteerd en bij de duurzame tijd gebracht moet worden.
  • 2. GGR vindt dat de aandacht verlegd moet worden naar het aantrekken van schone economische innovatieve bedrijven waar hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd worden.3. Wij willen de natuurlijke buffers (een Deltaplan bomen) tussen Breda, Oosterhout en Tilburg versterken. Een integrale benadering van natuur, milieu en economie, waardoor de basisvoorwaarden voor leefbaarheid, krachtige economische uitstraling en gezondheid in balans komen.4. We zullen blijven streven naar financiële ombuiging, tegengaan van verkwisting (versobering) en eerlijke verdeling van draagkracht. Daarvoor is vernieuwing nodig, we zullen de kiezers uitnodigen ‘groen’ te stemmen om de jongere generaties van Gilze en Rijen kansen te geven en perspectief te bieden.5. Wij van Groen Gilze Rijen willen verandering: de verpauperde leefomgeving in Rijen aanpakken. Een groot aantal plannen financieel versoberen, en het geld dat daarmee vrijkomt in een slimme groene economie steken. Nogmaals met deze nota kunnen wij niet uit de voeten, een voorproefje voor een begroting die alleen met boekhoudkundige trucjes/ ideeën overeind gehouden zal worden.


Op die manier hopen wij de basisvoorwaarden van een leefbare samenleving in Gilze en Rijen toekomstbestendig te maken. In onze ogen worden te veel verkeerde keuzes gemaakt die de gezondheid van onze inwoners in de weg staan. Tijd voor verandering.


Groen Gilze Rijen (GGR)