Afscheid van Joep Timmermans

 

Groen Gilze Rijen

29 april 2021

Beste Joep,

Bij je afscheid als raadsgriffier van de gemeente Gilze en Rijen willen je uitdrukkelijk bedanken voor je inzet.

Als burgers en inwoners van Gilze en Rijen zagen we vaak bij het voorbijrijden in de achteruitkijkspiegel dat in een (1) kamer van het gemeentehuis nog licht brandde: je werkte tot ‘s avonds laat in het hart van het huis van de democratie.

Het monumentale gemeentehuis moet je dierbaar zijn. Als je in stilte bij het weggaan s’avonds laat langs de portrettengalerij van de niet gekozen vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid liep, zul je ongetwijfeld aan de tegenmacht gedacht hebben.

We zijn ook maar even in de historie gedoken, dat plaatst de door jou vervulde functie in een interessant perspectief.

In 2002 werd door de Wet dualisering gemeentebestuur het hoogste orgaan van de gemeente een andere rol toebedeeld. De commissie Elzinga had een voorstel geschreven waardoor de inrichting van het gemeentebestuur ingrijpend zou veranderen. Artikel 100 van de Gemeentewet stelt de raadsgriffier expliciet voor elke gemeente verplicht. De Gemeentewet omschrijft slechts in algemene zin welke bevoegdheden de griffier en de facultatieve griffie hebben gekregen.

Artikel 107a lid 1 Gemeentewet vermeldt namelijk:

De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

Het tweede lid van artikel 107a bepaalt dat de gemeenteraad de taken en bevoegdheden van de griffier zelf kiest.

Bijgevolg kan de invulling van de functie van raadsgriffier per gemeente verschillen.

Het college concentreert zich op de uitoefening van bestuursbevoegdheden en de raad gaat zich vooral bezighouden met het stellen van kaders voor het collegebeleid en de controle daarop. De nieuwe functie van raadsgriffier werd daarop afgestemd.

De kern van de functie van de griffier bestaat uit het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraad, de raadsleden, de raadscommissies en de raadsfracties bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

De griffier organiseert daarbij de complexe processen binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld. Dat proces werd zichtbaar gemaakt doordat de griffier de raadsbesluiten mede ging ondertekenen.

Joep, de taakomschrijving was vaag, die mocht je grotendeels zelf invullen. In de kern werd je de verbinder van de tegenmacht, balancerend tussen raad, college en burgermeester. De vertegenwoordiger zijn van het lokale bestuur is geen sinecure. Je had een groot voordeel: jij was jurist en beheerste het gemeenterecht. Je kende dus de finesses van het vak. Wij zagen dat bij het maken van moties en amendementen. Of als we informatie wilden hebben over politieke achtergronden van het beleid, dan gaf je kundig advies. Dat gold ook voor de insprekers. Het zijn die processuele taken geweest waarmee je het interne verhaal van de gemeenteraad mede hebt vorm gegeven.

Tijdens jouw griffiersperiode heb je de gemeentelijke structuur zien veranderen en tegelijkertijd ook de daarmee samenhangende bestuursstijl. Overheidsculturen die nu anno 2021 volkomen op zijn kop staan, en waarin de strijd om eerlijke informatievoorziening centraal is komen te staan. Tussen al die ‘strijdende’ belangen heb je de prudentie gekoesterd en het publieke belang meegenomen in je beslissingen.

Eigenlijk is het vreemd dat er in het gemeentehuis geen enkele verwijzing is naar de functie van de griffie. Als zijnde de ambtelijke ondersteuners van de raad.

In al die jaren is het dualisme niet van de grond gekomen, maar nu staat het weer volop in de belangstelling. Het hoogste orgaan van de gemeente heeft er weinig werk van gemaakt.

Al die jaren heb je raden zien komen en gaan, dus de herinneringen zullen gekleurd zijn door de wisselende samenstelling van de gekozen raden. Daar zullen ongetwijfeld constanten tussen hebben gezeten, maar zover reikt onze informatie niet. De digitalisering maakte dat je nog meer als vroeger moest schakelen tussen formeel en informeel, tussen sociaal en digitaal, tussen coalitie-en oppositiedenken.

De raakvlakken met de vele vertegenwoordigers van de samenleving maakte je werk boeiend, zinrijk en verbindend tussen het politieke en bestuurlijke domein. Daarop terugkijkend, geeft het je als jurist voldoende reflectie om al die ervaringen te toetsen aan vier decennia lokale democratie, waar jij een belangrijke bijdrage aan hebt geleverd.

Samen met Lisette Emmen vormden jullie de griffie: vraagbaak voor vele raadsleden. Wij van Groen Gilze Rijen zijn je dankbaar voor het werk dat je verricht hebt en voor de adviezen die je ons gegeven hebt.

Voor de toekomst wensen wij jou gezonde jaren toe. Geniet van de vrijheid.

Met een hartelijke groet,

Namens GGR,

Peter van Seters

Ben Beljaars