GGR en D66 presenteren tegenbegroting
 

Tegenbegroting 2021 – 2024 van D66 en GGR - financieel overzicht (11 nov. 2020)

Blok A

A.1. Vergeleken met concept-begroting: minder baten (-)

2021

2022

2023

2024

1. Geen boventrendmatige verhoging van 5% OZB

359

359

359

359

2. Verlagen afvalstoffenheffing (voor alle huishoudens) met 20 euro

218

218

217

217

subtotaal

577

577

577

577

A.2 Dekking: Vergeleken met concept-begroting: lagere lasten (+)

2021

2022

2023

2024

3.Rerugdraaien extra formatie ABG voor strategie, management en organisatieontwikkeling [1]

390

338

338

338

4. Schrappen 4e wethouder

127

127

127

127

5. Minder aan jaarlijkse storting in voorziening t.b.v. Spoorzone

60

112

112

112

subtotaal

577

577

577

577

Blok B

B.1 Vergeleken met concept-begroting: meer lasten (-)

2021

2022

2023

2024

1. Terugdraaien bezuiniging bladkorven

12

12

12

12

2. Geen bezuiniging schoolconcierges

17

17

39

39

3. Geen bezuiniging buurtsportcoaches

5

10

10

10

4. Geen bezuiniging op mantelzorgcompliment

13

13

13

13

5. Voorlopige raming kosten uitvoering Schone Lucht akkoord

25

50

50

50

6. Voorlopige raming kosten subsidies klimaatbestendigheid

0

100

100

100

7. Extra subsidies voor verenigingen

0

50

50

50

subtotaal

172

252

274

274

B.2 Vergeleken met concept-begroting: lagere lasten (+)

2021

2022

2023

2024

8. Schrappen extra formatie voor bestuurlijke besluitvorming

45

45

0

0

9. Voorlopig schrappen extra kosten sociaal team

130

130

130

40

10. Niet inboeken onzeker effect herverdeling gemeentefonds

0

331

661

994

11. Pas op de plaats mbt stelpost ambtelijke huisvesting

0

365

365

365

subtotaal

175

871

1.156

1.399

B2 -/- B1

3

616

882

1.125

Recapitulatie

2021

2022

2023

2024

Bijgestelde meerjarenbegroting 2021 – 2024 = begroting college

0

0

-544

-1.089

Financiële aanpassingen: saldo ad A.1 en A.2

0

0

0

0

Financiële aanpassingen: saldo ad B.1 en B.2

3

616

882

1.125

Uitkomst Tegenbegroting 2021 – 2024 van D66/GGR

3

+616

+338

+36


[1] Het betreft hier ABG breed: 4 ton structureel voor strategische kwaliteit; 2,5 ton structureel voor management en 3 ton voor organisatie-ontwikkeling ( 2020: 2 ton, 2021: 1 ton); totaal: 850.000 in 2020, 750 in 2012 en 650.000 structureel vanaf 2022. Lasten hiervan voor Gilze en Rijen: 52%De ontwerpbegroting 2021 kunt u vinden op: https://gilzerijen.raadsinformatie.nl/document/9383090/2/ap%207%20Programmabegroting%202021%20Giilze%20en%20Rijen%20-%20versie%209-11-2020