Weekblad Gilze en Rijen, 29 november 2023;

Maandag 13 november is de begroting 2024 in de gemeenteraad behandeld en aangenomen. Niet alle fracties hebben dit gesteund. Tevens hebben we ook de tweede tussenrapportage van 2023 goedgekeurd als raad. Een fractie had zijn bedenkingen en heeft tegengestemd. Wij van GGR hebben samen met Kern 75 en PvdA een coalitieprogramma samengesteld. Dit programma is de rode draad waar vier jaar lang mee gewerkt wordt. Het is aan de wethouders om samen met de ambtenaren hier invulling aan te geven. Dat zie je dan ook terug in de begroting voor 2024.

Wat opvalt is, dat er wederom veel geld vrijgemaakt wordt om het groen binnen onze gemeente te optimaliseren. Daarnaast wordt er extra geld – zo’n 1,8 miljoen euro – vrijgemaakt om trottoirs en fietspaden het komend jaar sterk te verbeteren. Wij hebben als GGR sterk gepleit voor de basis op orde. Dat is tot nu toe nog niet waargemaakt. Wij krijgen dan ook terecht regelmatig van de inwoners hier veel commentaar op. Daar zijn wij natuurlijk niet blij mee. We zijn daar dagelijks mee bezig. Hoe dan zult u zeggen? We hebben continu aandacht voor alle op- en aanmerkingen die wij signaleren. Wij melden alles bij de dienstdoende wethouder die op zijn beurt de ambtenaren hierop wijst en daarnaast zorgt voor extra mensen in de buitendienst. De laatste maanden zien wij daar de eerste resultaten van. En gelukkig wordt ook dat door veel inwoners gesignaleerd. Het extra geld dat we aan trottoirs en fietspaden uit gaan geven zal ook voor verbetering zorgen.

Ravijnjaren

Waar veel over wordt gesproken zijn de ‘ravijnjaren’ 2026-2027. Vanuit Den Haag wordt tot nu toe gewaarschuwd dat er in die jaren minder geld vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. Daartegen is door alle gemeenten geprotesteerd en afgesproken nu nog niets te doen. Nu komen de eerste signalen dat die protesten er wel degelijk toe doen en er gesproken wordt over oplossingen. Verder gaan we verder met het ontwikkelen van de stationsomgeving. ook hier worden in 2024 beslissingen over genomen.

Woningen

Ons grootste probleem voor de komende jaren is voldoende woningen voor onze eigen jeugd bouwen. Wij hopen dat ‘Tussen de Leyen’ op korte termijn duurzaam gerealiseerd gaat worden. En dat er aan de overkant van die toekomstige nieuwbouwwijk, de natuur-en gezondheidswaarden in acht worden genomen.

Wij zijn als gemeente afhankelijk van uitspraken bij de Raad van State en dat duurt eigenlijk veel te lang. Met dit plan en het realiseren van de centrumplannen hopen wij dat er ruimte komt voor starters. Omdat er veel inwoners zijn die willen wisselen van appartement of woning met meer comfort, kost dat veel tijd.

Luisterend oor

Dit zijn nog lang niet alle zaken die we in 2024 voor ogen hebben. In het maatschappelijk veld is er op het gebied van armoede en eenzaamheid nog een wereld te winnen. Hier hebben wij als GGR voortdurend aandacht voor. Alle instellingen in onze gemeenten of het nu de vrijwilligers of de professionals zijn, wij proberen een luisterend oor te hebben, en daar waar mogelijk te helpen. Hetzelfde geldt voor onze culturele instellingen en sportverenigingen. Dit zijn de raderen waar onze gemeente het van moet hebben. Zij allen vormen de ruggengraat van onze gemeente.

Wilt u eens met ons meedenken ga naar onze info@groengilzerijen.nl

Hits: 787