Raadsvergadering 31 januari 2022

In de raadsvergadering van 31 januari 2022 hebben wij ’s-nachts op 1 februari 2022 het volgende standpunt ingenomen over de gezondheidsrisico’s die kleven aan het bouwen in de omgeving van agrarische bedrijven.

Nieuwbouwwijk ‘Tussen de Leijen’ en gezondheid

Het toekomstige nieuwbouwplan ‘Tussen de Leijen’, is een prachtig plan, maar zoals wij eerder geschreven hebben het ligt op de verkeerde plaats. U kunt het ook omdraaien: de nabij gelegen intensieve agrarische bedrijven liggen nu te dicht bij de geplande woonwijk.

in de nabije omgeving van ‘Tussen de Leijen’, liggen op 350 en 650 meter, intensieve veehouderijen (geiten en pluimvee), in onze visie had het gezondheidsaspect veel zwaarder meegewogen moeten worden. Het gaat om een gezondheidsrisico, zeker nu er weer sprake is van vogelgriep, en de voortdurende verhoging van fijnstof. In de afweging hadden de onderzoeken naar gezondheidsrisico’s een belangrijke plaats moeten krijgen, en dat is niet gebeurd.

De afweging tussen economische belangen en gezondheidsbelangen is zoek. De vraag doet zich voor of u als gemeente de aansprakelijkheid (onrechtmatig daad) voldoende beargumenteerd ingeschat heeft. Op basis van het voorzorgsbeginsel, in samenhang met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, kan u het verwijt worden gemaakt dat, ook bij onzekere risico’s, u een objectieve risicobeoordeling achterwege hebt gelaten. De schade die daaruit voorkomt is een factor in de gezondheidsbeoordeling.

Een nieuwbouw plegen in de nabijheid van potentiële zoönose achtige besmettingshaarden is niet verantwoord. Ook al zegt u straks: er is geen causaal verband tussen geiten en longontstekingen, dan kunnen we toch vaststellen dat in kwesties van gezondheid het geen steekhoudend argument meer is als de criteria die bij het voorzorgbeginsel behoren toegepast gaan worden.

De gemeente heeft al heel lang de grondpositie van ‘Tussen de Leijen’ in bezit, en heeft in voorgaande periode die gronden ook aangewezen als mogelijke uitbreidingsgronden voor woningbouw. Vanuit dat perspectief had u bij veel bestemmingsplannen en vergunningen rekening moeten houden met de risico’s die in dat nabije buitengebied aanwezig waren.

In de ogen van GGR dient eerst een plan gemaakt te worden over hoe dit dilemma met in achtneming van de gezondheidsoverwegingen opgelost dient te worden. U heeft eerder de kans gehad om met de aangrenzende geitenhouderij een verhuizing te realiseren. Ook wat betreft het pluimveebedrijf hadden geen vergunningen mogen worden afgegeven. Het voorzorgsbeginsel krijgt in de Omgevingswet een zwaarder accent. De overheid dient meer en breder vooruit te zien en de gezondheid een centralere plaats te geven bij het afgeven van de Omgevingswet-vergunningen.

Wij hebben daarom een motie ‘aanvullend onderzoek ‘Tussen de Leijen’ ingediend, waarbij de kern verwijst naar toekomstige gezondheidsrisico’s. De motie werd verworpen door VVD, CDA, Gemeentebelang, Kern75 en PvdA.

Hits: 107