Raadsvergadering, donderdag 11 november 2021

Voorzitter,

Waar wij er tot voor kort van uitgingen een moeilijke periode achter ons te laten, zitten we er weer midden in. Corona zal de gemoederen nog een lange tijd beheersen. Inwoners, verenigingen en bedrijven die op dit moment of in de toekomst weer geraakt worden wensen wij kracht en sterkte toe.

Verder bedanken wij een ieder die onze vragen bij de carrousel hebben beantwoord en zorg hebben gedragen voor de tweede tussen rapportage en de Begroting.

De begroting 2022 is het vervolg van de Perspectiefnota die we in juli 2021 hebben gezien. Wij hebben toen verkondigd dat

De Perspectiefnota niet toekomst gericht was, dat is bij deze begroting 2022 niet veranderd. We hebben gewezen op de broodnodige aandacht voor het klimaat. Dat is na het IPCC-rapport en de nu gehouden bijeenkomst in Glasgow meer dan duidelijk geworden. We zouden een stop van ontbossing mogen verwachten! Lokaal streven wij naar extra bebossing. Daarnaast zou een eind moeten komen aan de biomassa-verspilling.

Voorzitter, wij vinden het gebruik van meetbare doelstellingen een noodzakelijk uitgangspunt in de wijze van begroten. Wij vinden dat te vaak en teveel met posten geschoven wordt, daar komt bij dat toevallige extra Rijksgelden het zicht op de reële begrotingspositie van de gemeente versluierend werkt.. Het coronaherstelplan is deels in begin 2022 al weer uitgegeven. De bedragen die niet uitgegeven zijn dienen naar algemene reserves geboekt te worden, zodat de raad daar een nieuw oordeel over kan geven.

De reservepositie van de gemeente is zo laag dat wij dat ten opzichte van de totale begroting 79,2 miljoen euro het een ‘peanuts’-reserve vinden. Dat betekent dat de nieuwe coalitie met handen en voeten gebonden is aan een minimale manoeuvreerruimte. Een leuk vooruitzicht!

Het kapitaallasten verhaal beoordelen wij als ongunstig voor het financiële welzijn van de inwoners. Het zijn, ondanks de lage rente, toch lasten die terugbetaald moeten worden. En die de portemonnee van de bewoners in de toekomst zullen raken.

Als wij kijken naar de solvabiliteitsratio bemerken wij dat die nog veel te laag is. Alhoewel de gemeente een beetje geklommen is, wordt er toch verwacht dat die tussen 25 en de 40 procent ligt. 2021 21%) Een laag solvabiliteitratio betekent gewoon dat er teveel geleend wordt.

De overall-blik op deze begroting vinden wij als Groen Gilze Rijen zorgelijk en wederom weinig transparant, want de risico’s met betrekking tot het Spoor zijn gewoon weggelaten. Heronderhandelingen omdat de begroting op dat punt onvoldoende soelaas biedt, is een verre van gunstige positie. Het vermengen van ondertunneling en woningbouw is niet inzichtelijk en zorgt voor veel onduidelijkheid. De uitgangspunten op dit punt worden verlaten en zijn eerder te betitelen als onbeheersbaar.

Ook het rioolstelsel in Rijen kent geen financiële onderbouwing, en 31 miljoen euro is een hoop geld.

Communicatie

De communicatie is de afgelopen periode teleurstellend te noemen.

  1. Dit college communiceert slecht naar bewoners, die te lang moeten wachten, in sommige gevallen wel acht maanden.
  2. Twee Job’s werden geplaatst zonder enig overleg met inwoners. Als resultaat kunnen we vaststellen dat de Job in Gilze door een inwoner uit Gilze met de volgende bewoordingen omschreven werd: ‘ het honk is besmeurd met diverse thema’s, er was een brandje in gesticht, de tafels en banken zijn niet om aan te zien, om van de achtergelaten troep maar te zwijgen’. En dit drie weken na plaatsing. Ook de overlast met vuurwerk in dit mooie groene park roept veel weerstand op. Ook de veiligheid voor jonge kinderen op weg naar het sportpark vraagt aandacht.

Openbare ruimte en verkeer

We concluderen dat vele wijken en straten in onze gemeente in slechte staat zijn zowel op het gebied van groen, wegen en trottoirs. Wij zouden hierover tal van moties in kunnen dienen, maar wij gaan ervan uit dat vanaf 16 maart 2022 dit beter geborgd zal worden in het nieuwe coalitieprogramma. Als deze coalitie zich had gehouden aan de afspraak dat een tunnel bij het station nooit meer dan 10 miljoen euro mag kosten. Was er in ieder geval voldoende budget geweest om in alle vier de kernen de basis op orde te krijgen. Dat heeft onze voorkeur voor de toekomst.

Van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap heeft de huidige coalitie weinig ingebracht. Wij hopen dat die inclusie in de toekomst serieus genomen gaat worden. Kijk naar de problemen bij de Butter. De inrichting bij de boodschap ook bij de plannen rond het station zijn voetgangers minder belangrijk dan auto’s. Ook daar hebben wij als GGR andere ideeën over. Wij vinden nu eenmaal voetgangers en fietsers veel belangrijker.

Wij denken dat de plaats van de Senioren erkend en herkend gaat worden. Tot nu toe zien we geen enkele reservering voor een uitdagend Seniorenbeleid. Een groeiende groep in onze gemeente. Die tot nu toe ondergewaardeerd worden. Maar bij mantelzorg, eenzaamheid en vrijwilligerswerk onmisbaar zijn.

Duurzaamheid

Voorzitter, dit college gaat prat op de grote ambities ten aanzien van duurzaamheid. Verder dan: ‘ we komen met een visie’ komt dit college niet. Het mooiste gebouw van Rijen, waar wij vanavond de democratie vieren, zou het voorbeeld van alle inwoners moeten zijn. Maar daar heeft deze coalitie geen enkele boodschap aan. Hoe denkt u met dit gedrag de inwoners te kunnen motiveren. Door met bloembollen op de markt te gaan staan. En daarbij uitgebreid op de foto. Dat kennen de inwoners onderhand wel. Infoavonden zoals onlangs door Molenschot groen georganiseerd dragen daar wel toe bij.

Energie en klimaat

Energie zal de komende jaren het bewonersdebat gaan domineren. De formule ‘ we gaan van het gas af’ is nog lang niet te realiseren. Daar komt veel meer bij kijken. Denk alleen al aan de revisie van het aardgasnet. In 1964 nam de Rijksoverheid hierin het voortouw, nu gooien ze dat over de schutting. Een ingewikkelde en gevaarlijke exercitie. Zonnepanelen op daken zijn al niet meer overal inzetbaar, omdat ze niet kunnen aansluiten op het net van Enexis.

Jongeren zeggen steeds vaker tegen politici: ‘ lege woorden en loze beloften’. Of Bla, bla, bla.

Klimaatverandering moet ook nog niet een gezondheidsprobleem worden., die veroorzaakt worden door Toenemende temperatuur, extreme weersomstandigheden, afname van luchtkwaliteit (door broeikasgassen, fijnstof en ozon) en toename risico’s van infectieziekten. De negatieve impact van klimaatverandering op de gezondheid treft vooral kinderen en ouderen.

De manier waarop dit college omgaat met gezondsheidscirkels baart GGR grote zorgen. Wij hebben een motie gezien die versneld tussen de Leyen wil ontwikkelen. Wij blijven ons grote zorgen maken over de gezondheid van onze inwoners bij dit plan. Met geiten, pluimvee en een biomassa centrale op een paar honderd meter afstand.

Van Hittestress weet deze gemeente al het nodige af, een record om niet trots op te zijn, waar we niet de ambitie tonen om die vlag over te dragen.

Voorzitter, wij staan aan de vooravond van de verkiezingen, dus is het ook een moment van reflectie. Alle raadsleden die zich de afgelopen vier jaar ten volle ingezet hebben voor deze gemeenschap wensen wij namens Groen Gilze Rijen veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Raadsleden Peter van Seters en Ben Beljaars namens Groen Gilze en Rijen

Hits: 51