Groen Gilze en Rijen sprak na de jaarmarkt te Rijen in Gilze met de Seniorenverenigingen

In juli 2021 hadden de vier Seniorenverenigingen uit Molenschot, Hulten, Gilze en Rijen, een brief aan de politieke partijen gestuurd. Peter van Seters en Ben Beljaars vonden dat een mooie aanleiding om ook zelf de visie van GGR tijdens deze bespreking in te brengen. Zie hierbij de brief en de memo van GGR.

Memo GGR Seniorenbeleid

De vergrijzing van Gilze en Rijen groeit in de komende decennia.

Twee berichtjes van het RIVM vielen op:

Bijna 3,4 miljoen ouderen in 2020

De bevolking van Nederland is geleidelijk aan het vergrijzen. Vergrijzing houdt in dat het aandeel ouderen in de totale bevolking toeneemt. In de twintigste eeuw is het aantal 65-plussers in Nederland meer dan vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,4 miljoen in 2020. Daarmee nam het aandeel 65-plussers van de totale bevolking toe van 6% naar 19,5%. Daarnaast is sprake van ‘dubbele vergrijzing’. Dit houdt in dat binnen de groep 65-plussers het deel 80-plussers toeneemt. Op 1 januari 2020 waren er bijna 824.000 mensen van 80 jaar en ouder, wat neerkomt op 4,7% van de bevolking. Van de 65-plussers was bijna een kwart ouder dan 80 jaar.

Meer oude vrouwen dan oude mannen

Van alle 65-plussers was op 1 januari 2020 1,6 miljoen man (46%) en 1,8 miljoen vrouw (54%). Onder de 80-plussers was zelfs 63% vrouw. De oudere bevolking is dus ongelijkmatig samengesteld naar geslacht: hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het aandeel mannen in de bevolking. Dit hangt direct samen met verschillen in sterftekansen naar geslacht: op alle leeftijden hebben mannen een hogere sterftekans dan vrouwen. In de toekomst zullen deze scheve geslachtsverhoudingen wel minder scheef worden vanaf 70-jarige leeftijd, omdat het verschil in levenverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner zal worden (Garssen, 2011

(link is external)

Beide elementen ‘vergrijzing’ en ‘verschillende levensverwachting’ zullen het landelijke-, provinciale- maar vooral het gemeentelijke beleid in de toekomst kleuren.

Standpunten Groen Gilze Rijen

Naar aanleiding van uw gezamenlijke brief hebben wij intern nagedacht hoe het toekomstige seniorenbeleid een integraal onderdeel kan zijn van ons partijpolitieke programma.

Voor GGR hangt seniorenbeleid samen met leefbaarheid, bewegen, wonen en gezondheid. Als milieupartij hebben we vooral ingezet op het voorkomen van bedreigingen op het terrein van de gezondheid in onze directe leefomgeving. Dat betekende dat wij graag zien dat intensieve landbouw in de nabijheid van woningen teruggedrongen wordt, zodat daardoor fijnstof, co2-uitstoot en stikstof zal afnemen. In grotere concentraties zijn deze stoffen schadelijk voor de mens. Dat biomassacentrales en mestfabrieken niet gevestigd worden binnen de grenzen van onze gemeente. Dat wij streven naar het ontwikkelen van een Deltaplan bomen. Vandaar dat wij de aandacht richten op natuur, milieu en economie.

Gilze Rijen bestaat uit vier dorpen die elk een eigen karakter hebben. In het seniorenbeleid dient daarom in onze ogen in hoge mate sprake te zijn van diversiteit in aanpak. Wie enkel kijkt naar de locaties waar senioren samenkomen, ziet al dat er grote verschillen zijn. Het gemeentelijk beleid is qua vestigingsvoorwaarden niet eenduidig geweest. Wij vinden bijvoorbeeld dat de Boodschap weer een gemeentelijk cultureel centrum dient te worden.

Een paar concrete punten voor politieke invulling:

  1. Stimuleren van sociaal beschermd wonen
  2. Veel meer maatwerk introduceren
  3. Keuze van locatie is belangrijk: in de buurt van faciliteiten
  4. Differentiëren van woonvormen: 14 woonvormen volgens Actiz-Aedes Kenniscentrum Wonen en Zorg (KCZW) Aanleunwoning, woonzorgcomplex, serviceflat, levensbestendige woning, Kangoeroeoning, mantelzorgwoning, gemeenschappelijk wonen voor ouderen, gemeenschappelijk wonen met verschillende leeftijden, Thuishuis, moderne hofjes, particulier wooninitiatief, gestippeld wonen, harmonicawonen, kleinschallig wonen.
  5. Aansluiten bij de eigen woonbehoeften van iedere gemeenschap
  6. Gelijkgestemden bij elkaar brengen?
  7. Eenpersoonsregeling: een politiek moeilijke keuze

Een Europees intermezzo: alternatieve benadering

In het Groenboek over de vergrijzing van de Europese Commissie (27-01-2021) met als ondertitel ‘Bevorderen van intergenerationele solidariteit en verantwoordelijkheid’, wordt gewezen op het creëren van een actief sociaal leven.

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie, we hebben het dan over een gezonde levensstijl en gezondheid, zijn daar een integraal onderdeel van.

De Europese Commissie wijst evenals de Seniorenverenigingen op een nieuw probleempunt: de toenemende risico op eenzaamheid en sociaal isolement. Ook wijst het Groenboek van de Europese Commissie op een interessant, wellicht onderbelicht aspect. We citeren: ‘Intergenerationeel leren, inclusief mentoren of ervaringen delen, stelt het jongeren en ouderen in staat om kennis en competenties

uit te wisselen. Intergenerationeel leren gebeurt vaak informeel in de gemeenschap, tijdens activiteiten rond bibliotheken en musea, culturele, sportieve of andere verenigingen, religieuze instellingen, enz.’

Voor Groen Gilze Rijen is juist dat punt een belangrijke stap naar ideeën over precies die verbinding tussen jongeren en ouderen.

Wij zouden dan ook graag zien, of er vanuit dat intergenerarationele perspectief mogelijkheden zijn om op zeer bescheiden schaal te experimenteren in al de vier dorpen. Jongeren en ouderen die samen vorm geven aan woningbouwvarianten om de sociaal-economische impact van vergrijzing tegen te gaan of om de verbinding tussen ouderen en jongeren om te zetten in actieve betrokkenheid.

In stedelijke omgevingen zijn bovengenoemde experimenten gaande. Is het mogelijk om voor Gilze en Rijen een dergelijke invulling voor te bereiden?

In die zin zou het een nieuwe invulling kunnen zijn voor het thema ‘wonen en zorg’. Wij schatten in dat zoiets niet direct omarmd wordt, maar wellicht kan ook een woningcorporatie meehelpen. Zie het idee van een kleinschalig zorgcomplex cq woonzorgcentrum.

Brief seniorenverenigingen Gilze Rijen

Openbare ruimte en mobiliteit heeft onze voortdurende aandacht, al een aantal malen hebben we aandacht gevraagd voor de belabberde staat van die openbare ruimte. Met name in Rijen is dat een verwaarloosd terrein.

Een visiebeleidsplan met een plan van aanpak vinden wij een noodzakelijke voorwaarde het proces van revitalisatie te faciliteren.

Wij zouden ook voorstander zijn dat de gemeente Gilze en Rijen met de seniorenverenigingen een convenant sluiten met betrekking tot de toekomst.

Verbeteren communicatie Seniorenverenigingen, Gemeente en woningbouwcorporaties.

17 oktober 2021

Groen Gilze Rijen (GGR)

Peter van Seters

Ben Beljaars

.

Hits: 32