Gilze en Rijen, 21 juli 2021

Gilze en Rijen, 12 juli 2021

Aan:

Alle politieke partijen van Gilze en Rijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Een slimme gemeente is op haar toekomst voorbereid. U wilt straks die toekomst van onze gemeente gaan uitstippelen. Dat zal uw inzet voor de verkiezingen zijn.

Huizen bouwen, verkeer, wel of geen tunnels en een prettige leefomgeving worden waarschijnlijk vanzelfsprekende items in uw verkiezingsprogramma. Bevolkingsprognoses en verre vergezichten niet zo snel.

Toch komt er een hele grote uitdaging aan, waar u niet mee kunt wachten en waarbij u nu moet stilstaan. Gilze en Rijen vergrijst. Nu is 21,5 % van onze inwoners 65 jaar of ouder. In 2040 is dat 28,5 % van onze inwoners, oftewel een kleine 8000 mensen zijn dan ouder dan 65 jaar. Dat zijn meer ouderen dan het aantal inwoners van de kern Gilze op dit moment.

De effecten van de veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolkingsopbouw zal voelbaar zijn op alle beleidsterreinen van de gemeente. De urgentie is groot om goed voorbereid te zijn op deze vergrijzing, want ook het aantal verzorgenden en mantelzorgers zal drastisch afnemen.

Dat is de reden dat de vier ouderenverenigingen in gemeente Gilze en Rijen gezamenlijk u deze handreiking voor uw verkiezingsprogramma 2022 – 2026 aanbiedt.

Wij hopen dat u in uw verkiezingsprogramma aangeeft dat u in deze periode samen met de ouderenverenigingen een visie neerlegt, met daarbij een plan van aanpak om in 2040 seniorenproof te zijn.

In het visiebeleidsplan zal een aantal onderwerpen belangrijk zijn:

–  Welzijn en welzijnsvoorzieningen

–  Wonen en zorg

–  Openbare ruimte en mobiliteit

–  Inkomen en armoede bij senioren

Ieder onderwerp zullen we kort toelichten.

Welzijn en welzijnsvoorzieningen

Welzijn levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden en geluk van de mensen.

Naarmate men ouder wordt, is het belangrijk om dit in de directe omgeving te vinden. Juist in deze fase van het leven kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die grote veranderingen in het leven teweegbrengen.

Het is dan belangrijk dat er een opvang is in een vertrouwde en veilige omgeving. De senioren­verenigingen vervullen hierin een belangrijke taak. Zij bieden de mogelijkheid om contacten op te bouwen en te onderhouden. Door de veelheid aan activiteiten is er voor elk wat wils.

De seniorenverenigingen hebben tezamen ongeveer 2700 leden en ongeveer 300 vrijwilligers.

Onze vrijwilligers zijn de spil van de verenigingen. Zonder vrijwilligers geen activiteiten.

Ook voor de vrijwilligers geldt dat het bijdraagt aan de zin van hun leven. Het creëren van een aantrekkelijk vrijwilligersklimaat is een voorwaarde.

Een gezonde actieve vereniging zorgt ervoor, dat men langer deelneemt aan het maatschappelijke verkeer. Het voorkomen van eenzaamheid en zich langer fit voelen, is een belangrijk aspect. Ondersteuning van projecten tegen eenzaamheid zijn zeer belangrijk.

Om dit allemaal waar te kunnen maken, zijn er in alle kernen van de gemeente goede welzijnsvoorzieningen nodig die voor iedere vereniging gelijk zijn. Een ruimte die betaalbaar is en open kan zijn op álle dagen van het jaar is een voorwaarde.

Subsidie is nodig maar is niet het enige. Goed overleg, elkaar weten te vinden en een goede samenwerking tussen verenigingen en professionals  moet vanzelfsprekend zijn. Ook voor de gemeente zouden wij een vanzelfsprekende partner moeten zijn.

Het is van belang dat de gemeente de seniorenverenigingen koestert, juist nu, in materiële en immateriële zin. Het zijn de bondgenoten om het welzijn en een goede leefstijl van ouderen te bevorderen. Uit onderzoeken is gebleken dat het maatschappelijk rendement van een goede seniorenvereniging voor een gemeente veel oplevert. Een kleine kost voor de grote baat.

Wonen en Zorg

Zoals in de gemeentelijke woonvisie ‘Wonen in Gilze en Rijen, doorstromend, duurzaam en divers’ mooi verwoord is, is wonen een primaire levensbehoefte welke belangrijk bijdraagt aan geluk en welzijn. Dit geldt zeer zeker voor de senioren.

Het is heel belangrijk dat senioren comfortabel kunnen (blijven) wonen, met zorg en welzijn in de buurt, bijvoorbeeld in de nabijheid van een (kleinschalig) woonzorgcentrum.

Vooral in de kernen Hulten en Molenschot wordt het als een groot gemis ervaren dat als mantelzorg en ondersteuning door partner, familie en buren niet meer voldoende is of wegvalt, men aangewezen is op een aanleun-/zorgwoning en/of verpleeghuis in Rijen en in Gilze, of soms zelfs op een woonzorgvoorziening buiten de gemeente.

Een kleinschalig zorgcomplex is voor deze twee kernen haast onontbeerlijk.

Bij (gemeentelijke) bouwplannen dient aandacht geschonken te worden aan:

–  Levensbestendige woningen.

–  Geclusterde levensbestendige/senioren woningen in bijvoorbeeld een hofje of aan een         

    pleintje, waar men elkaar kan helpen en ondersteunen.

–  Indien mogelijk bij een (kleinschalig) zorgcentrum; ontwikkeling van Blokske 2 in Molenschot

   zou hier een prachtig voorbeeld van kunnen zijn.

–  Kleinschalige, collectieve woonvormen (al dan niet particulier initiatief).

–  Benut domotica bij nieuwbouw en bestaande bouw, in afstemming met gebruikers.

Ook zou er bekeken moeten worden of er mogelijkheden zijn om terug te keren naar wat we bejaardenhuiszorg noemden. In de toekomst zal er beduidend minder en zelfs een tekort aan mantelzorg zijn.

In de huursector moet eens goed gekeken worden naar de mogelijkheden van doorstroming. Een van de bottlenecks is de hoge huur voor een kleinere woning.

Om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen, is het belangrijk dat de mantelzorgers ondersteund worden. Het blijven ondersteunen van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen is daarvoor een voorwaarden, maar geef ook mantelzorgers zelf praktische ondersteuning en de mogelijkheid om huishoudelijke hulp in te kopen.

Goede informatie en voorlichting over de mogelijkheden van de Wmo zijn erg belangrijk.

Onze cliëntenondersteuners zijn daarvoor onmisbaar.

Verder zou bij aanbestedingen van zorg niet het budget leidend moeten zijn, maar de vraag van de ouderen.

Ook bij kleine praktische zaken zou men steeds moeten kijken of de zelfstandigheid van ouderen gewaarborgd is. Dat betekent bijvoorbeeld dat prikposten in de (kleine) kernen daarvoor erg belangrijk zijn. Maar ook de deeltaxi is daar een onderdeel van.

Openbare ruimte en mobiliteit

De openbare ruimte zou zo ingericht moeten zijn, dat rolstoel-, scootmobiel-  en rollatorgebruikers zonder problemen deel kunnen nemen aan het verkeer. Bijvoorbeeld zebrapaden, om veilig over te steken, en geen schuine of volgepakte trottoirs waardoor een stoep een hindernis wordt en er veel spierkracht nodig is. Werk met de standaards van ‘geboden toegang’.

Bij grotere werken is het aan te bevelen om een bureau mee te laten kijken die gespecialiseerd is om te werken vanuit: ‘geboden toegang’.

Om senioren zo lang mogelijk mobiel te houden zijn ook bankjes en toiletten in de openbare ruimte erg belangrijk.

De bereikbaarheid van alle kernen moet vanzelfsprekend zijn. Automaatje en de deeltaxi zijn een goed voorbeeld en moeten behouden blijven. Extra aandacht moet er komen voor vervoers­mogelijkheden (naar het ziekenhuis) in het weekend.

Inkomen en armoede bij senioren

Iedereen heeft het beter dan in de vorige eeuw, maar het is een sprookje om te veronderstellen dat er geen armoede onder de senioren is. Een goed inzicht voor onze gemeente zou welkom zijn. Dan weet men waarover men het heeft en kan men daar het beleid op aanpassen.

De eenpersoonsregeling op diverse terreinen is voor onze doelgroep erg belangrijk. Het zou fijn zijn als u zich in uw programma daarover uitspreekt.

Dat geldt natuurlijk ook voor 110% – regelingen en bijvoorbeeld de vermogenstoets, die bij veel gemeenten hoger ligt.

Goede voorlichting is erg belangrijk.

Overleg over de inzet van het budget voor het armoedebeleid onder senioren, met het oog op verborgen armoede, zou zeer wenselijk zijn.

Tot slot,

Het is nog nooit voorgekomen dat de gezamenlijke seniorenverenigingen aan de politieke partijen op deze manier vragen om in het komende partijprogramma aandacht te schenken aan de uitdaging voor de toekomst:

De omgedraaide piramide van de bevolkingsopbouw met vertrouwen tegemoet zien omdat we erop voorbereid zijn.

Een visiebeleidsplan met een plan van aanpak is onmisbaar.

Wij zullen uw partijprogramma met veel belangstelling lezen en onze leden daarover informeren.

Truus Noij,

namens de samenwerkende seniorenverenigingen gemeente Gilze en Rijen.

Hits: 41