Raadsvergadering, donderdag 12 november 2020

Vandaag wordt aan Groen Gilze en Rijen gevraagd de programmabegroting 2021 vast te stellen. De aanhef ‘forse opgaven, onzekere toekomst’ is in dit corona-tijdperk juist gekozen. Onze inwoners die direct of indirect te maken hebben met het coronavirus wensen wij dan ook alle sterkte toe.

Voorzitter, onze eerste indruk is dat de toegezegde steun vanuit Den Haag naar onze gemeente overeenkomt met hetgeen wat afgesproken is. De carrousel heeft wederom inzicht gegeven in de opzet en uitwerking van de begroting. Met dank aan al degenen die daaraan meegewerkt hebben.

Aan de inkomstenkant zien we dat het bedrag van uit het rijk dalen en daartegen over inkomsten uit lokale heffingen stijgen. Met andere woorden, er wordt vanuit het college aan knoppen gedraaid om de open einden te repareren. Je zou ook kunnen besluiten om wat zuiniger met de middelen om te gaan. Dat is een keuze die thuis heel gewoon is, maar in de coalitie waarschijnlijk gevoeliger ligt. Men zal gelijk de vraag kunnen stellen, kunnen jullie het beter dan? Nee, maar wij zouden nu eenmaal andere keuzes maken.

ABG

Groen Gilze en Rijen gelooft bijvoorbeeld nu eenmaal niet in het huidige concept ABG. Als de coalitie binnen de ABG de meerderheid had, waren we nu aan het vertrekken richting Audax Gilze. Hadden we in 2021 geen 500.000 euro huurinkomsten ontvangen, maar wel 410.000 euro inrichtingskosten aan het gebouw van een ander betaald. Hoeveel was de OZB dan gestegen?

OZB en ABG

De huidige 5% waar de index nog bovenop komt, vinden wij niet passen in deze crisistijd. Dit doen we nu voor het derde jaar. Verder zien we dat er voor 2021 weer extra formatie nodig is. We hebben nog steeds te maken met de extra kosten voor de vierde wethouder, dat is ook een wens van alleen de gerepareerde coalitie geweest. Wij denken hier aan de bijna niet zichtbare pensioenaanspraken, die vorig jaar parten speelden.

Hoe het verder zal gaan met de ABG, gaan we 2021 zien. Maar wij zijn er van overtuigd dat Gilze en Rijen beter af is met drie wethouders zonder ABG. Wat de inwoners daar van vinden gaan we 2022 zien.

Reserves

De reservepositie van de gemeente Gilze en Rijen vinden wij zeer zorgelijk, en naar 2024 toe aansturen op het worden van een artikel-12 gemeente, waarmee we voor een langere termijn onder curatele van de Provincie komen te staan, een verkeerd signaal. Het sturen op het vergroten van de kapitaallastensom vinden wij geen verantwoordelijk financieel gemeentelijk beleid.

De reserves met betrekking tot de grondposities, worden nu bij de algemene reserve geboekt, waarvan het doel lijkt te zijn de begroting rond te krijgen. Maar als de getaxeerde grond niet opbrengt wat er verwacht was, dan hebben we een nieuw probleem. Er is geen evenwicht meer.

Wij verwijzen hiervoor naar pag. 94 in combinatie met pag. 137 van de programmabegroting.

Centrumplannen

Waar we blij mee zijn, is dat we nu beide centrumplannen gaan ontwikkelen. Dat er een einde komt aan de eindeloze afboekingen die we jaren bij beide plannen hebben gehad. Wij hopen dat beide centra een mooie invulling krijgen. Hoewel wij uitermate verbaasd zijn geweest over de anonieme website uit Gilze, waar een goedkoper plan werd voorgesteld. Hoewel wij geen waardering kunnen opbrengen voor de gekozen vorm (strijd met open vizier), en dat volledig afwijzen, vinden wij wel dat een herijking op zijn plaats was geweest. 3 miljoen is geen kattenpis! Een onafhankelijke rekenkamer zou hier naar moeten kijken.

We constateren dat er in Gilze een inhaalslag plaatsvindt. Wij steunen dat ook als het gaat om het aanpakken van wijken en straten. Achter de tuintjes vinden wij een uit de hand gelopen renovatie / verbouwing, die in onze ogen veel te duur uitvalt. Wij hadden gekozen voor nieuwbouw. Zeker als subsidietrajecten voor Sporthallen tot de mogelijkheden behoorden. 80 miljoen was er op rijksniveau beschikbaar, als onderdeel van het Spoortakkoord. (BOSA 2020) Waarom is dat niet uitgezocht?

Kern Rijen

Veel bewoners van de kern Rijen vinden het dorp zwaar verwaarloosd, met lapmiddelen overeind gehouden. Wij zijn ervan overtuigd dat het bestuur en coalitie geen oog heeft voor de werkelijke zaken waar het in deze tijden om gaat. [ hier een paar zaken noemen]

In Rijen Noord Oost is het plan ‘Tussen de Leyen’ nog steeds een tekentafelproject, daar had in de ogen van Groen Gilze Rijen meer onderzoek naar gedaan mogen worden. Wij hebben ernstige bedenkingen tegen bouwen in de nabijheid van een biomassacentrale, een kippen-en geitenboer. Zorg dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt, kijk niet weg, en zet de gezondheid van de inwoners voorop. Stop met gedogen, en neem verantwoordelijkheid.

Voor de Magriethal en omgeving hopen wij dat de bewoners meegenomen en gehoord worden. Want als we iets vanuit het verleden willen leren is dat slecht communiceren plannen vertragen en duur maken.

Spoorzone

Hetzelfde geldt voor de tunnel Julianastraat/ Stationsstraat en de spoorzone. Een groot gedeelte van de Rijenaren wenst helemaal geen onderdoorgang waar auto’s de boventoon gaan voeren.

Ondanks het optimisme van de wethouder dat er binnen het budget gewerkt zal gaan worden, hebben wij bezwaar tegen het aanvaarden van de ongedekte risico’s, zoals die nu in het plan zitten. Het gaat hier om miljoenen, die deze gemeente gelet op de reserves gewoon niet hebben.

Wij zijn dan ook er benieuwd naar de technische onderzoeken inzake de onderdoorgang en de resultaten die hier uit voortkomen. Hier missen wij de nodige reserveringen voor de toekomst.

Bij de snelfietsroute lopen we ook een risico van planschade en eventueel nog te verwerven grond.

Aandacht voor sport en cultuur:

we gaan nog 2 kunstgrasvelden voor de voetbal doen. Verder met plannen voor 2 sporthallen, dat hebben we reeds aangestipt. Het voordeel bij deze projecten is dat ze eigendom van de gemeente zijn. Hoe anders bij cultuur In Gilze, hoge huur en in Rijen hoge onderhoudskosten, en dan nog de verbouwing bij de Boodschap. Waarbij wij opmerken dat er al twee jaar publiek subsidiegeld op de bankrekening van CCGR en Theek 5 staat. Waar wij van constateren dat daar niets mee gedaan wordt, dan is duidelijk geworden dat er geen protocol bestaat, dat bij het ongebruikt laten van de verleende subsidie, het geld teruggestort moet worden naar de gemeente. Bij een eventueel faillissement loop je toch een risico dat het geld verdwijnt naar een rekening waar het niet voor bedoeld is.

Jeugdzorg

Bij jeugdzorg gaan we weer een extra ft invullen. Onze vraag is: was dit niet intern bij de ABG te realiseren? Dit is een onderdeel waar we aan harmoniseren zouden moeten zijn, en uit de begroting blijkt wederom dat er we toch weer extra geld in moeten brengen. {de reden is hoge externe kosten: was dit door ziekte of opstart harmonisatie}.

Gezien de complexiteit bij jeugdzorg en de starheid van Den Haag blijft dit een zorgenkind voor onze gemeente. Bij de WMO is dat met de invoering van het abonnementsgeld precies hetzelfde. Ondanks het hebben van een goed functionerend sociaalteam en het ingestelde dorpsteam, krijgen wij hier geen grip op.

Tot Slot

De begroting is inhoudelijk niet wat wij ervan verwachten, vandaar dat wij voor de tweede keer komen met een tegenbegroting, waar meer aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie gevraagd wordt. Groen Gilze Rijen ziet deze begroting als ongebreideld potverteren (opmaken).

En voor de toekomstige generaties geldt: deze coalitie heeft met deze begroting gebouwd aan financiële luchtkastelen.

Hits: 32