Hierbij hun brief aan de gemeenteraad!

Zorgen omtrent verkeersveiligheid F58 Venneweg en Trees Kinstraat

Geachte Raadsleden en leden van de commissie Ruimte van de gemeente Gilze en Rijen,
Wij, de bewoners van de Venneweg en Trees Kinstraat in Rijen, maken ons zorgen over de
snelfietsroute F58.
Zoals u waarschijnlijk weet, loopt de voorkeursvariant van de snelfietsfietsroute door onze
straten. Wij maken ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid en daarmee de
haalbaarheid van de snelfietsroute.
Kort samenvattend hebben wij de volgende zorgen / punten:

 1. De Venneweg is te smal, slechts 3 meter, om een snelfietsroute met trottoir aan te leggen.
  Volgens Fietsforumtilburg.nl (zie bijlage 1) moet een snelfietsroute met twee richtingen 4,2
  meter zijn.
 2. Als de snelfietsroute wordt gecombineerd met het huidige gebruik van de wegen –
  waaronder gebruik door vrachtwagens, spelende kinderen en geparkeerde auto’s – zoals
  toegezegd door de projectleider aan de aanwonenden, dan:
  a. voldoet de snelfietsroute niet aan de richtlijnen voor een snelfietsroute;
  b. zorgt dit voor gevaarlijke situaties;
  c. is dit een aantasting van ons woongenot.
 3. De communicatie van de gemeente schiet ernstig tekort.
 4. De Venneweg is te smal
  De Venneweg is een smalle beklinkerde
  weg langs het spoor, waar auto’s,
  vrachtauto’s, fietsers en wandelaars
  – vooral hondenbezitters – gebruik van
  maken. De weg is slechts 3 meter breed.
  Op de smalste delen liggen aan de ene
  zijde de heggen van voortuinen tegen de
  weg aan en aan de andere zijde een
  bomenrij met bosschages. Er is dus geen
  ruimte om de weg breder te maken.
  Het idee van een snelfietsroute is echter
  dat alleen fietsers op het fietspad mogen,
  en ander verkeer niet. Daarom zou dus
  voor voetgangers een apart trottoir
  moeten worden aangelegd. Hoe dat in de huidige plannen wordt ingepland op 3 meter
  breedte, is ons een raadsel.

De projectleider, dhr. Rob Scheffer, heeft al bevestigd dat in ieder geval bij de huisnummers
4, 8 en 10 de ruimte zo beperkt is, dat daar geen trottoir komt. Wandelaars moeten dus de
snelfietsroute op. Dat is voor zowel wandelaars als de (snel)fietsers geen veilige situatie.

 1. Snelfietsroute is niet te combineren met huidig gebruik
  De projectleider, Rob Scheffer, heeft op 25 september mondeling toegezegd dat er qua
  verkeersregels en gebruik van de wegen niets gaat veranderen. Dat betekent dat:
 • wij gewoon aan de straat mogen blijven parkeren,
 • de groenstrook en bomen behouden blijven,
 • bezoekers van bewoners gewoon de straat in mogen blijven rijden,
 • er kinderen in de straat spelen,
 • er veel honden (al dan niet loslopend) worden
  uitgelaten,
 • bedrijfsmatig (vracht)verkeer gewoon de straat
  in mag – denk ook aan vuilniswagens en
  koeriersdiensten,
 • de fietspaal op de kruising naar de Trees
  Kinstraat blijft staan (zie foto hiernaast).
  Oftewel: de straat zal niet worden vervangen door fietspad,
  maar blijft gewoon ook een straat voor bewonersverkeer,
  vrachtverkeer en koeriersdiensten. Hierdoor maken wij ons
  ernstige zorgen over de beloofde verkeersveiligheid in onze straat en de haalbaarheid van de
  plannen.
  Er is in de Venneweg simpelweg niet genoeg ruimte om alles te kunnen realiseren volgens de
  plannen en toezeggingen. Er is niet voldoende ruimte voor een snelfietsroute én een straat,
  én een voetpad, én behoud van de groenstrook én een weg waarlangs geparkeerd mag
  worden.
  2A. De snelfietsroute voldoet niet aan de normen
  Wij zien dat het continueren van het huidige gebruik van de straten niet overeenkomt met
  een veilige, obstakel-arme fietsroute zoals beschreven voor de F58.
  Twee citaten uit de informatiebrief (en
  tevens enige informatieve brief!) van 16
  september j.l:
 • “Een snelfietsroute is een directe,
  comfortabele fietsverbinding met
  weinig obstakels, die ervoor zorgt
  dat u vlot op uw bestemming
  aankomt.”
 • “Op deze snelfietsroute kunt u
  doorfietsen omdat het vlak asfalt
  heeft en weinig obstakels. U krijgt
  als fietser zoveel mogelijk voorrang
  en u hebt weinig hinder van ander
  verkeer.”
  Beide citaten stroken ons inziens niet met bovengenoemde, mondeling toegezegde punten.
  Daarmee voldoet de snelfietsroute niet aan de eisen die daaraan gesteld worden, zie
  daarvoor ook bijlage 1 en 2.
  Fietsers die snelheid willen maken en op zoek zijn naar een verbinding tussen Tilburg en
  Breda, zullen dus wel drie keer nadenken voordat ze daarvoor deze ‘snelfietsroute’ zullen
  gebruiken. Er wordt dus veel geld uitgegeven aan een ‘snelfietsroute’, die feitelijk geen
  snelfietsroute is.
  2B. Gevaarlijke situaties
  Wij maken ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid.
  De Trees Kinstraat bevindt zich op Industrieterrein “de Paarse Strook”, een bedrijventerrein
  voor lichte bedrijvigheid met bedrijfswoningen. (* Bron https://www.gilzerijen.nl/bedrijventerreinen.html)
  De woningen met bedrijven in deze straat zijn dus ook afhankelijk van vrachtverkeer voor
  levering van materialen. Het laden en lossen geschiedt veelal aan de straat vanwege de
  kleinschaligheid van het terrein met daarbij woningen. Tijdens het laden en lossen is de straat
  grotendeels verhinderd of zelf tijdelijk afgesloten, niet bepaald obstakelarm te noemen!
  Bovendien worden de wegen ook gebruikt door spelende kinderen en voetgangers die hun
  hond uitlaten. Dit is voor normaal gebruik geen bezwaar, maar in combinatie met een
  snelfietsroute levert dit gevaarlijke situaties op.
  Want wat als er straks ongelukken ontstaan met fietsers en voetgangers, honden of auto’s, al
  dan niet geparkeerd?
  2C. Aantasting woongenot
  Als er inderdaad ongelukken ontstaan, wat heeft dat dan voor gevolgen voor ons als
  bewoners en voor de huidige verkeersregels? Wij vrezen dat de verkeersregels alsnog gaan
  worden aangepast en dat de straten dan auto-luwe straten gaan worden. Wij leveren dan
  fors in op onze vrijheid en woongenot. De bewoners van Venneweg 10 hebben een eigen
  bedrijf en zijn dus afhankelijk voor materiaalleveringen middels vrachtverkeer die moeten
  laden en lossen. Dat gaat niet in een auto luwe straat.
 1. Communicatie van de gemeente schiet ernstig tekort
  Wij betreuren het dat wij niet van meet af aan betrokken zijn in de ruimtelijke plannen. In
  eerste instantie zou het trottoir in een deel van de voortuinen van de Venneweg aangelegd
  worden. Dit is verjaarde gemeentegrond, die al ruim 52 jaar wordt gebruikt en onderhouden
  door de bewoners en dus ook zo is ingericht.
  Nadat wij hierop gereageerd hebben, zijn er medewerkers komen inmeten en zijn de plannen
  aangepast. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft dat echter nogal negatieve
  consequenties voor voetgangers (en snelfietsers).
  In het gehele proces hebben wij slechts één informatieve brief mogen ontvangen. Pas nadat
  wij hebben aangegeven dat de tekeningen van de gemeente niet klopten, is de uitvoerend
  projectleider dhr. Scheffer op vrijdag 25 september op locatie komen kijken. Wij hebben die
  gelegenheid gebruikt om met hem te praten over alle knelpunten.
  Er zijn die vrijdag dan wel toezeggingen gedaan, maar wij krijgen het gevoel dat die
  toezeggingen alleen maar zijn gedaan om ons tevreden te houden. Wij krijgen sterk de indruk
  dat de gemeente willens en wetens van plan is om de F58 door te drukken. Dhr. Scheffer
  reageerde namelijk behoorlijk geagiteerd na enkele kritische vragen en opmerkingen vanuit
  de bewoners. Het lijkt ons toch dat júist wij degene zijn die geagiteerd mogen zijn aangezien
  wij in alles gepasseerd worden en het ons woongenot betreft!
  Dhr. Scheffer gaf tijdens het gesprek op 25 september aan, dat de plannen al volledig
  vastlagen, dat wij er niets meer tegen kunnen doen en dat de aanbesteding al had
  plaatsgevonden. Dit klopt dan weer niet met wat er in bijlage 3 staat.
  Bovendien wordt na gesprekken met verschillende politieke partijen uit gemeente Gilze en
  Rijen echter duidelijk, dat alles nog in de gemeenteraad besproken moet worden!
  Na enig speurwerk vanuit de bewoners blijkt dat:
 • De gemeente Tilburg heeft een referentieontwerp ingestuurd naar de aannemers
  voor het traject Station Rijen-Tilburg Centrum.
 • De aanbestedingsdatum reeds is gepasseerd (22-09-2020 10:00uur) zonder dat
  wij ook maar van iets wisten. De gunningsdatum is op 15 oktober 2020.
  In de eerste plaats: wat kunnen partijen in de gemeenteraad dan nog inbrengen over de
  snelfietsroute, als de gunning al heeft plaatsgevonden?
  In de tweede plaats: de gemeente beweert altijd bewonersparticipatie hoog in het vaandel te
  hebben staan. Hoe kun je dat nog met droge ogen over dit project blijven beweren?
  Alternatieve route
  Waarom kan de F58 niet gewoon langs de rijksweg blijven lopen? Immers is dit in Breda en
  Dorst ook het geval. Waarom moet de route in Rijen door een bewoond- en bedrijvengebied? De Venneweg en de Trees Kinstraat zijn de enige straten waar het fietspad de straat
  zal gaan vervangen. Het zal toch ook zeker een hoop kosten besparen wanneer de F58
  gewoon langs de Rijksweg zal lopen? Dit is reeds een mooie, rechte en obstakelarme weg
  met vlak asfalt, al klaar voor gebruik! Iets wat geenszins het geval is wanneer de route de
  dorpskern in wordt gehaald. Als de snelfietsroute de Rijksweg volgt dan is de aankoop van
  het derde spoor, een stuk van Curtec en de fietsbrug met haarspeldbocht (een
  haarspeldbocht is ook in strijd met de criteria voor een snelfietsroute!) bij de Vijf Eiken niet
  meer nodig. Dit is lijkt ons een aardige kostenbesparing!
  Wij als bewoners van de Venneweg en de Trees Kinstraat zijn van mening dat de F58 beter
  niet door onze straten kan lopen. Dit omdat dit deel van de route nooit obstakel-arm kan
  worden en waar dus zeker geen sprake kan zijn van lekker “doorrijen”.
  Ons inziens kan de veiligheid in de huidige situaties en met de huidige verkeersregels niet
  worden gewaarborgd. Wij staan er dan ook op dat wij worden betrokken bij dit project en dat
  de gemeente een luisterend oor biedt aan ons en niet gewoonweg iets doordrukt. Wij
  hebben ook rechten.

Bijlage 1
De snelfietsroute zit ruim in zijn jasje. Er is voldoende ruimte om in te halen. In- en
uitvoegend verkeer wordt gefaciliteerd met extra ruimte, zodat mensen die afremmen niet
het andere verkeer hinderen. De fietssnelweg behoeft niet overal even breed te zijn. De
breedte is afhankelijk van de verwachte drukte en eventueel de mogelijkheden ter plaatse.
Wel geldt er een minimale breedte van 2,6 meter voor één rijrichting en 4,2 meter voor een
snelfietsroute met twee rijrichtingen.
Het aantal bochten is minimaal. Wanneer er toch bochten noodzakelijk blijken worden deze
dusdanig ontworpen en uitgevoerd dat ze met een snelheid van 30 kilometer per uur
probleemloos genomen kunnen worden. Dit betekent dat bochten met een boogstraal van
minimaal 17 meter noodzakelijk zijn. Bovendien zijn er geen paaltjes, verhoogde
middenbermen of andere obstakels te vinden in die bocht.

 • Bron: https://www.fietsforumtilburg.nl/wat-is-een-snelfietsroute/

Bijlage 2

Wij als bewoners van de Venneweg en de Trees Kinstraat zijn van mening dat de F58 beter
niet door onze straten kan lopen. Dit omdat dit deel van de route nooit obstakel-arm kan
worden en waar dus zeker geen sprake kan zijn van lekker “Doorrijen”.
De onderstaande geel gearceerde stukken laten zien waarom niet, gezien de toezeggingen
die ons vrijdag 25 september zijn gedaan.
Hoe ziet een snelfietsroute eruit?
De ideale snelfietsroute bestaat uit overzichtelijke, vier meter brede
fietspaden van rood asfalt. Met duidelijke markeringen, zonder obstakels en
geschikt voor alle typen fietsers. Grote delen van snelfietsroutes in Brabant zien er
zo uit.
Maar voor een volledige snelfietsroute is dit niet haalbaar. Snelfietsroutes lopen over
te grote afstanden en door heel verschillende gebieden. In de praktijk
worden etappes daarom met elkaar verbonden. Een snelfietsroute kan bijvoorbeeld
bestaan uit een stuk fietsstraat, een bestaand breed fietspad, een stuk nieuw
fietspad en een gemarkeerd fietsgedeelte op een weg. De veiligheid en
doorstroming zijn bepalend, al moet de route ook aantrekkelijk zijn.
*Bron: https://sjees.nl/snelfietsroutes/informatie

Bijlage 3

Onderstaande is te lezen op de website Tilburg.nl, het geel gearceerde gedeelte verbaast ons
hoogstens, aangezien dit totaal niet het geval is geweest!
Snelfietsroute Tilburg – Breda F58
In 58 minuten op de fiets van hartje Tilburg naar Breda? Daar wordt aan gewerkt.
Tussen deze steden wordt een snelfietsroute aangelegd, de F58. De route gaat over
deels bestaande fietsroutes door Dorst en Rijen, die slim met elkaar worden verbonden
tot een doorlopend traject. Op deze snelfietsroute kun je lekker doorfietsen omdat het
vlak asfalt heeft en weinig obstakels. Je krijgt als fietser zoveel mogelijk voorrang en
hebt weinig hinder van ander verkeer. Lekker ‘Doorrijen’ dus.
De route is door het college vastgesteld. De gemeente bespreekt de inrichting van de
route samen met bewoners en ondernemers. Zodra het ontwerp gereed is, kunnen we
starten met de werkzaamheden.
*Bron: Website: https://www.tilburg.nl/stad-bestuur/stad/parkeren/fietsen-in-tilburg

Hits: 23