Raadsvergadering 6 juli 2020

De perspectiefnota 2021 van de gemeente Gilze (en Rijen) geeft geen of weinig inzicht de nabije toekomst. Daarvoor zijn de toekomstmodellen die gepresenteerd worden in de tabellen te onzeker. De nota is enkel gericht op verhuizen naar Audax. Hoe kunnen we de ABG zo positioneren dat daarmee de kern Rijen buitenspel gezet wordt. De ABG dicteert de drie gemeenteraden, en de besturen lopen zonder enig reel bestuurlijk besef achter deze ambtelijk organisatie aan. Dat vinden wij de omgekeerde wereld. Vanaf oktober 2019 heeft de ABG zichzelf intern verrijkt met goudgerande plannen. Nergens een toekomstvisie te ontwaren, nergens voorstellen waaruit de efficiëntie is af te lezen. Telkens maar vragen om meer geld. In de ronde van de technische vragen-carrousel liet men blijken dat er ieder jaar 10% bij moet.

Zoals u weet heeft Groen Gilze en Rijen zich tegen deze plannen uitgesproken. Vorig jaar is er bijna 700.000 bijgeplust om een efficiëntieslag te kunnen maken op grond van de bevindingen die voortkwamen uit het rapport Berenschot. Nergens hebben wij kunnen waarnemen waar die verbeteringen terug te zien zijn.

De tabellen over het financiële perspectief zijn in onze ogen onrealistisch. De recessie zal op het uitgavenpatroon van de gemeente een flinke rem zetten, zodanig dat de volgende coalitie weinig of geen financieel perspectief meer zal kennen.

De perspectiefnota 2021 zoals die nu voorligt ademt de verouderde kaasschaafmethode uit. In een recessieperiode dient men zich te bedienen van heldere keuzes, geen 40 afgekeurde voorstellen voorleggen, waar we niets aan hebben. Maar kiezen voor echte keuzes. Wij zien dat de reserves door eigen toedoen zijn uitgeput. De regie op de financiële balans is wankel en het perspectief op wat burgers wel belangrijk vinden wordt weggesneden.

Men zal in het kader van de economische crisis – zie de voorspellingen van de Nederlandse bank – projecten dienen af te schalen, niet door de kaasschaafmethode te hanteren, maar door ferme beslissingen te nemen. Keuzes te maken, en het zogenaamde financiële ‘doorpakken’ stop te zetten. Kijk in de spiegel en durf nutteloze ambities in de ijskast te zetten.

De ongebreidelde kapitaallastenverzwaring die de coalitie bewerkstelligd heeft, is potverteren ten voeten uit. Na 2023 beginnen die kapitaallasten de pan uit te rijzen. Keer terug naar de basis en verspil geen onnodig geld.

Vergeet de slogan ‘wij zijn een van de goedkoopste gemeenten in Nederland’, want dat is al lang achterhaald. De uitspraak werkt enkel in ons nadeel, en daardoor lopen we veel geld mis uit het gemeentefonds.

Wij geven 5 elementen aan waarop deze gemeente, lettend op het algemeen belang, over na zou moeten denken :

  1. Spoorzoneproject drastisch te versoberen. Wij zij nog steeds van mening dat een tunnel van 2,5 meter hoogte risicomijdend en kostenbesparend is. Dat de brandweer met een (1) grote wagen een slimmere route moet nemen, dat vinden wij oplosbaar, want dat is een kwestie van flexibiliteit en vooruitkijken. Maar alle andere hulpdiensten kunnen rustig gebruik maken van een fietstunnel als dat nodig mocht zijn. Ook GGR is overtuigd van de meerwaarde van een vernieuwd station in Rijen, maar in het plan halsstarrig vast te houden aan 3,5 meter onderdoorgang vinden wij volstrekt onnodig.

Leefbaarheid en veiligheid, dat zou het richtsnoer moeten zijn. Er worden op de voorgestelde manier zware risico’s genomen, waar wij als gemeente verre van zouden moeten blijven.

  1. Verduurzamingsprojecten eerst te toetsen op financiële haalbaarheid. Onlangs heeft onze gemeente het concept-Reks ondertekend, en hebben we in de commissie Ruimte gesproken over zonneweides. Hier bleken de meningen niet eensluidend te zijn. Dat gaan we in de toekomst overdoen. Samen met D66 dienen wij daarom een motie in om dit proces op gang te krijgen. Wij lopen met particuliere initiatieven ver achter bij Leystromen, en willen dat alle huizenbezitters mee kunnen doen in duurzaamheidsprojecten. Als je doelstellingen wilt halen, zul je iedereen de mogelijkheid moeten bieden om aan te kunnen sluiten. Met rapporten die Rijen en Gilze als een wijk zien kunnen inwoners niets. Het is echt van het grootste belang om aan te gaan geven waar wat mogelijk is.
  1. Leg de ABG met onmiddellijke ingang een taakstellingsplafond op. Aangezien we in 2019 maar liefst 35% meer hebben betaalt aan de ABG dan 2018, wordt het tijd om als Gilze en Rijen beter aan te geven wat wij van de ABG verwachten. Je zou ertoe over kunnen gaan alleen het standaardwerk door de ABG te laten uitvoeren. En al de andere werkzaamheden vrij uit te besteden. Dan ben je de discussie over maatwerk kwijt, en wordt het betalen en genieten beter verdeeld. Tevens weet je direct wat je aan extra kosten kwijt bent, en krijg je waarschijnlijk betere financieel grip op je projecten.

De ambtenarenorganisatie ABG is eerder een bodemloze put aan het worden. Directie en bestuurders kunnen kennelijk alleen denken in goudgerande bestuursconcepten voor zich zelf, en niet in termen van algemeen belang. Wij denken aan een afslanking van 25% tot 40% voor al die zogenaamde maatwerk-werkzaamheden. Voor elke klus moeten we kennelijk externe bureaus en adviseurs inhuren, laat de ABG op grond van eigen expertise werken en handelen.

  1. Projecten In Gilze en in Rijen. Als we eens op en rij gaan zetten wat er projectmatig tot stand komt. Is het toch droevig te constateren dat Rijen ver achter blijft in voortvarendheid ten opzichte van Gilze. Waar inwoners van Rijen noord oost al jaren wachten op verbetering van hun wijk. Wordt in Gilze in een veel kortere tijd beslist over bestemmingsplannen en de uitvoering hiervan. Waar het Bisschop de Vetplein en het Mollebos op 9 Juli groenlicht krijgen, moet in Rijen ondanks de ellende die vrijdag 26 juni 2020 veel inwoners heeft getroffen, nog steeds afwachten wanneer eindelijk de werkzaamheden gaan beginnen. Het blijft letterlijk en figuurlijk stilte voor de storm.
  1. In het kader van de sociaal maatschappelijke betrokkenheid van heel veel burgers uit onze gemeente, maakt dit college bijzondere keuzes, namelijk afschaffen en korten. Denk aan: Vrijwilligers, buurtsportcoaches, huldigen kampioenen en talenten, jonge mantelzorgers, vrijwilligerscompliment en conciërges. Zij die zich juist extra inzetten voor onze gemeente worden in de kou gezet en dat is diep triest.

Vraag u af: Wat heeft een gemeenschap werkelijk nodig?

Onze inwoners willen dat het achterstallig onderhoud grondig aangepakt wordt. Een rioleringsstelsel, dat volledig niet voldoet, is een schande. Terecht vraagt de bevolking zich af: ‘waar betalen wij belasting voor?’

Waarom worden de bewoners of ondernemers niet betrokken bij belangrijke beslissingen? Zeker als de gezondheid daarin een belangrijk element vormt.

Stel een onafhankelijke burgerberaad in, en laat die het bestuur en politici adviseren, terwijl van tevoren expliciet door politici aangegeven wordt, wat er met de uitkomst gaat gebeuren.

Laat hen nadenken over oplossingen en draagvlak voor grote projecten. En schaf incrowd-inspraakavonden af. Wellicht dat op die manier gewerkt kan worden aan herstel van vertrouwen in de gemeentelijke politiek.

Waarom focust u niet op leefbaarheid, en als u dan een project over woningbouw wilt opstarten, waarom saneert u met behulp van de provincie niet de intensieve landbouw in de nabije omgeving? Waarom bant u de biomassacentrales niet uit? Waarom staat de gezondheid van mensen in uw beleid niet voorop?

Deze perspectiefnota 2021 voldoet niet aan de eisen van vooruitziend beleid! Het mist visie en focust op de verkeerde zaken.

Hits: 30