Weekblad Gilze en Rijen, 11 maart 2020

In Gilze en Rijen floreert de kringlooplandbouw nog nauwelijks. Deze vorm om op een circulaire manier voedsel te produceren is in Midden-Brabant nog in geen velden of wegen te traceren. Kennelijk zijn in Gilze en Rijen weinig initiatieven, we vinden ze wel in Heusden, Zevenbergen, Dongen, zeebreker, Lage Mierde, Kaatsheuvel en Made, om een paar plaatsen in onze omgeving te noemen.

Circulaire landbouw In de circulaire economie is aandacht voor milieu een belangrijk thema. Hoe concreet is dat, maaien onze boeren na het broedseizoen? Laten ze de kruiden in de bermen staan? Geven ze hun vee klimaatvriendelijk voer? Gebruiken ze minder vaak landbouwgif? Zomaar wat vragen over de leefbaarheid in onze omgeving. Volgens het laatste adviesrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn boeren best bereid ‘natuurinclusieve’ landbouw in praktijk te brengen. Maar naast de subsidies willen boeren vooral zekerheid over hun inkomsten. Dat is het terrein waar ze de banken en overheid tegenkomen. Komen de boeren uit Gilze en Rijen de gemeente op hun pad tegen? Hebben we een loket waar ze hulp krijgen? Kringlooplandbouw tracht het bedrijfsrendement zoveel mogelijk te optimaliseren, door de eigen middelen in evenwicht te brengen met de natuurlijke omgeving, en dan bedoelen we bodem- lucht-water- en natuurkwaliteit, landschappelijke waarde, klimaat en dierenwelzijn. In het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen (2019) komen we een passage tegen: ‘In 2030 onderneemt 50% van onze agrariërs natuur-inclusief. Dit betekent dat agrariërs zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen op hun bedrijf en zo min mogelijk van externe input. Dit zorgt voor een betere balans tussen natuur en landbouw.’ Waar baseren de opstellers van dat koersdocument zich eigenlijk op? Geen enkele concrete argumentatie van het bureau uit Eindhoven dat de tekst heeft geschreven. Verder wordt geen agrariër aangesproken, wel ‘ondernemers’ in het algemeen. Nauwelijks concrete handreikingen naar belangrijke doelgroepen, zoals tuinbouwers, veetelers of landbouwers. Geen concrete plannen om aan sanering te doen. We zijn driekwart jaar verder, wat zijn de resultaten tot nu toe? Heeft de gemeente al moeite gedaan om die witte vlek in te vullen. Welke kringlooplandbouwer heeft zich gemeld? Misschien is er een uitzondering: De familie van Poppel, melkveehouders uit Molenschot, want die hebben op eigen kracht een monovergister, die biogas van mest produceert, in bedrijf. Maar daar heeft de gemeente nauwelijks iets aan bijgedragen. Een passieve gemeentelijke overheid We zien steeds een afwachtende lokale overheid, echt geld hebben ze er niet voor uitgetrokken. Op het duurzaamheidsverhaal van Gilze en Rijen (Koersdocument) werd direct ingeleverd toen bleek dat de gemeente moest bezuinigen. ‘Weinig moed’ schreven we eerder. De woorden – klimaatadaptatie, energietransitie en verduurzaming – zijn prachtig, maar brengen de concrete doelen niet dichterbij. Doe aan sanering, reserveer geld, en steun echte lokale initiatieven. Wij zien graag vaart in innovatieve ontwikkelingen. De boeren willen wel volgens het Planbureau voor Leefbaarheid, nu de gemeente Gilze en Rijen nog.

Hits: 43