Publicaties

Groen Gilze en Rijen publiceert kandidatenlijst

Weekblad Gilze en Rijen, 12 januari 2022

Coalitie stuurt aan op groot financieel fiasco

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 19 januari 2022

Spoorproject Rijen valt 15 miljoen euro duurder uit: ‘De tunnel is nu helemaal ontspoord’

Bron BN De Stem 17 december 2021
Miljoenentekort Spoorzone

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 29 december 2021

Vertrek wethouder Diepstraten is een waarschuwing aan de verwarrende structuur van ABG-samenwerking. Groen Gilze Rijen heeft samen met D66 een open brief naar het college van Burgermeester en Wethouders gestuurd. Wil je weten wat hierin staat;
"Behoud Gemeente(huis), stop met de ABG
"Vertrek wethouder door slecht bestuur ambtelijke organisatie"

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 5 januari 2022

Groen Gilze Rijen geschrokken van plotseling vertrek wethouder

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 15 december 2021

De Moerstraat, een weg door het veen

Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 24 november 2021

De Groen App

Ophalen zwerfafval, route gelopen door Toontje

De Groen App

Het kan niet toepasselijker, Jaap Groen van de Stichting HelemaalGroen heeft een leuke app ontwikkeld. De app heeft als doel het zwerfvuil in je omgeving op te ruimen.
Wat moet je doen:
 1. Download de ‘Groen app’ via de ‘App-store’ en registreer je.
 2. https://www.helemaalgroen.nl/
 3. Beluister de uitleg en installeer de app
 4. Ga vooral aan de slag
Groen Gilze Rijen vindt het een zeer positieve manier om als plaatselijke wandelaar de omgevingslijntjes groen te houden. Groen als uitdaging om het zwerfvuil tegen te gaan.
KLIK op de routekaart voor meer info
Ophalen zwerfafval, route gelopen door Monique
 

Waar staan we voor

 

Klimaat

Ruimte, wonen en verkeer

Veiligheid en criminaliteit

Samenleving

Economie en financiën

Lokaal en actueel

 

Introductie

De pas opgerichte Groen Gilze en Rijen (GGR) stelt het leefklimaat centraal.
Groen Gilze en Rijen gaat zich richten op groene economie en vervoer, op natuur, milieu en ruimtelijke omgeving, op de relatie woningbouw en gezondheid, op de activiteiten voor jeugd en senioren, en dat alles natuurlijk in relatie met de financiën.
We weten dat het traditionele economische model – het neoliberale denken –nauwelijks nog voldoet. De ontwikkelingen in de leefomgeving vragen om een andere aanpak. De vrije markt is een krachtig en dominant concept, maar het is achterhaald als het erom gaat om klimaat, milieu en natuur in balans te brengen.
In Gilze en Rijen vinden we er de voorbeelden van. Men is plannen aan het maken voor een overbodige auto-te-gast-tunnel. Er worden ongebreideld bomen gekapt. Er zijn plannen in de maak voor woningbouw in de buurt van locaties waar de gezondheid wordt bedreigd. Allemaal beleidsvoornemens die ingegeven zijn door financiële belangen, en die de inwoner van Gilze en Rijen direct in zijn of haar portemonnee zullen raken.
Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties.

Een nieuw groen geluid in de gemeente

 

Even voorstellen

Dennis van Loenhout

Voorzitter
Raadscommissielid

 
Paul van Dongen

Secretaris
Raadscommissielid

 
Peter van Seters

Fractievoorzitter
Raadslid
Raadscommissielid
Lid auditcommissie

 
Ben Beljaars

Raadslid
Raadscommissielid

 
Daniel van Dongen

Penningmeester
Raadscommissielid

 
Alex van Mook

Raadscommissielid

 

"Groen Gilze en Rijen wil een ander gemeentelijk beleid: eerlijker, opener, verstandiger en beter voor volgende generaties."

Hoofdthema's

Klimaat

De onderwerpen zullen steeds nadrukkelijker op de agenda van onze leefomgeving en ons leefklimaat komen te staan. Veel zaken liggen op nationaal en internationaal niveau, maar wat we zelf kunnen, zullen we met veel energie moeten aanpakken. Kritisch zijn op ideeën die niet passen in onze gemeente, denk hierbij aan biomassa, dat niet bijdraagt aan CO2-vermindering. Meer aandacht voor duurzame oplossingen, die ondersteund worden door gerichte subsidies. Een gemeentelijk subsidieplan is zeer wenselijk, toegankelijk voor alle inwoners die te maken krijgen met de gevolgen van de komende veranderingen.

Groen Gilze en Rijen staat voor een gezonde woon- en leefomgeving voor onze (aankomende) inwoners. Het ‘groene’ moet meer aandacht krijgen, meer bescherming en meer investeringen in natuur en milieu. Zowel nu als in de toekomst, en dat zullen we overal uitdragen. Kortom de leefbaarheid en de gezondheid van onze burgers staat altijd voorop.

Onderstaande punten vinden wij hierin belangrijk:

 • Deltaplan Bomen
 • Aanleg groene buffers in het buitengebied
 • structureel goed onderhoud van alle groenvoorzieningen
 • Samenwerking met natuurverenigingen
 

Ruimte, verkeer en wonen

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in. Speerpunten zijn:

 • 30 km binnen alle kernen
 • Fietsers altijd en overal in de voorrang
 • Meer veilige oversteekplaatsen voor ouderen en kinderen
 • Goede bereikbaarheid van de 4 kernen


Met betrekking tot nieuwbouw van huizen moet er gekeken worden naar differentiatie in de grondprijzen om zodoende om aankoop voor starters mogelijk te maken en de doorstroom te stimuleren. Bouwen naar behoefte voor jong en oud, rijk en arm.

Groen Gilze en Rijen wil energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere industrie en energiezuiniger vervoer. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.

Wij vinden dat gezondheid van onze inwoners en voldoende groen in de omgeving, heel zwaar moet wegen in de afwegingen die de gemeente moet maken bij nieuwbouwprojecten. Milieucirkels dienen actief te worden gehandhaafd, en bestemmingplannen dienen nu al getoetst te worden aan de Omgevingswet.

 

Veiligheid en Criminaliteit


Wij staan voor de veiligheid van onze inwoners, meer veiligheid op straat, van onze huizen en bedrijven, dat zichtbaar wordt in een veilige leefomgeving van onze inwoners. De aandacht voor die veiligheid moet omhoog. Duurzame (led) verlichting in onze gemeente is een noodzaak, maar ook fysieke inzet van politie en boa’s op straat.

Wij vragen meer handhaving voor:

 • alle spotparken en faciliteiten binnen onze gemeente.
 • Handhaving van ondermijning
 • Handhaving van de milieuvervuiling


Daarnaast willen wij specifieke aandacht voor de jongerenproblematiek.

Samenleving

Zowel voor onze jeugd als ouderen, is het belangrijk dat er voldoende activiteiten plaatsvinden in onze gemeente. Deze activiteiten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn. Dit is goed voor de vitaliteit van jong en oud. Mocht er hulp nodig zijn om wat voor reden ook, en in welke vorm, dan moet dit laagdrempelig en makkelijk toegankelijk zijn. Elke inwoner van onze gemeente heeft immers recht op een kwalitatief zo goed mogelijk leven en dient hiervoor de ondersteuning van de overheid te krijgen.

Volledige integratie van inclusie binnen onze gemeente.

Een nieuwe herijking van de culturele centra is noodzakelijk, waarbij we de verantwoordelijkheid en zeggenschap weer terugnemen. Hieronder verstaan we ook het terug in eigendom nemen van De Boodschap.

Inrichting van buurthuizen

Alle verenigingen binnen onze gemeente spelen een belangrijke rol met name op het gebied van het sociaal domein en gezondheid. De gemeente dient deze zoveel mogelijk ondersteuning te bieden om deze (financieel) gezond te maken en te behouden.

Economie en Financiën

Volgens de landelijke overheid kunnen groei en milieu hand in hand gaan. We noemen dat groene economie, dat wil zeggen, dat we duurzame oplossingen dienen te bedenken voor bijvoorbeeld producten en grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Te denken valt aan kringlooplandbouw, water en klimaat, en innovatieve technologie. Het economische model zal duurzaam ondernemen als uitgangspunt dienen te kiezen, een eerlijke economie, willen we de toekomst veilig proberen te stellen.

De gemeentelijke financiën dienen vooral te voldoen aan voorspelbaarheid. Grip op geldzaken met een gemeentelijk financieel dashboard is noodzakelijk Het gaat om inzicht in de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Hoe veel belastingen betalen we? Hoeveel schulden zijn er? En wat zijn de woonlasten in de gemeente Gilze en Rijen?. Het beheer over de lokale financiën vormen de basis voor onze lokale democratie.

Lokaal en Actueel

 • Spoorzone

Wij zijn blij met het station in Rijen en deze moet zeker blijven. Hiervoor is het belangrijk dat de omgeving rondom het spoor, ‘de spoorzone’ op een juiste manier wordt ingericht en er verbinding blijft tussen noord en zuid. Hierbij staat de veiligheid van onze bewoners voorop. Wij willen dan ook een fietsers- en voetgangerstunnel, met daarbij de juiste groenvoorzieningen.

 • Behoud gemeentehuis

Het gemeentehuis dient in de kern van Rijen te blijven en volledig duurzaam gerenoveerd te worden.

 • Eigen ambtelijke organisatie

Wij willen de regie weer in eigen hand nemen en geen onderdeel meer uitmaken van de ABG-organisatie. De ambtenaren weer in eigen dienst en alleen diensten inkopen indien noodzakelijk.

 • Burgerparticipatie

Wij stellen de mening van de inwoners voorop. Inwoners mogen in alle projecten mee participeren en niet alleen input geven en meedenken, maar ook daadwerkelijk meebeslissen.

 • Centrumplannen

Alle centra aantrekkelijk maken voor lokale (ambachtelijke) ondernemers en horeca. Onze inwoners moeten weer kunnen winkelen, eten en een drankje kunnen doen op een terras of in een bar/restaurant. Op deze manier blijft het geld binnen onze gemeente en kunnen we dit weer duurzaam investeren.

Contactformulier